Projekt „Lepsze perspektywy” współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:  903 900,00 zł 
Wkład Funduszy Europejskich
:  840 020,00 zł
Czas realizacji projektu
1.09.2018- 31.08.2020

Celem ogólnym projektu jest:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej ​nr 45 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania poprzez:

  • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych;
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli;
  • doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.                       

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:

  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych – umiejętności posługiwania się językiem obcym;
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych;
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – przedsiębiorczość i umiejętności społeczne;
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu;
  • realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych form terapii;
  • realizację zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych;
  • doposażenie pracowni szkolnych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Scroll to top