Projekt "Lepsze perspektywy II" współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 548 170,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 508 966,00 zł

Czas realizacji projektu:

 1 września 2020 r. - 31 sierpnia 2022 r

Celem ogólnym projektu jest:

 Wzbogacenie oferty edukacyjnej i warunków kształcenia w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi w celu lepszego wspierania rozwoju uczniów, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych i wyrównywania deficytów rozwojowych poprzez:

  • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych
  • podniesienie  kompetencji nauczycieli
  • utworzenie nowej pracowni komputerowej

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:

  • realizację zajęć dla uczniów w zakresie rozwoju umiejętności kluczowych - umiejętności posługiwania się językiem obcym,
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych,
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych - przedsiębiorczość i umiejętności społeczne,
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych i fizyczno-chemicznych z zastosowaniem metody eksperymentu,
  • realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych form terapii,
  • realizację zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
  • doposażenie pracowni szkolnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Rok szkolny 2020-2021

Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach projektu

Harmonogram zajęć w czasie zdalnego nauczania

Harmonogram zajęć w zdalnym nauczaniu od 8.03.2021

Harmonogram zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych od 17.05.2021 r.

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LUTY 2020

Scroll to top