07-09-2013

WYJĄTKOWY UCZEŃ W SP 45

Napisała:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
Projekt „Wyjątkowy uczeń”


WYJĄTKOWY UCZEŃ W SP 45


Ruszył projekt systemowy dotyczący indywidualizacji nauczania dla klas I-III szkół podstawowych, który ma na celu zmniejszenie trudności uczniów lub rozwój ich indywidualnego potencjału.
Programem objęci zostali uczniowie szczególnie uzdolnieni, chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, mające trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia dla dzieci:

 • dydaktyczno-wyrównawcze (30 spotkań po 45 min):
  • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • z trudnościami w nauce języka angielskiego;


 • rozwijające uzdolnienia (30 spotkań po 45 min):
  • matematyczno-przyrodnicze,
  • wokalno-muzyczne;


 • specjalistyczne (30 spotkań po 60 min):
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • gimnastyka wyrównawczo - kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy;


Plan zajęć realizowanych w SP 45 w ramach projektu: POBIERZ


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ilość odsłon: 7250 Ostatnio zmieniany: 13-10-2022
Scroll to top