23-06-2004

Polska i Polacy w integrującej się Europie - Dzień Polski w SP 45 (2004)

Napisała:

W 2004 roku realizowany był w naszej szkole projekt: "Polska i Polacy w integrującej się Europie - Dzień Polski w SP 45".
Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis projektu.

CELE OGÓLNE:

 • promowanie idei integracji europejskiej,
 • rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na miłości do małej i dużej ojczyzny,
 • pogłębianie wiedzy o własnym kraju - jego dorobku kultury, sztuki, walorach turystycznych, pięknie przyrody, historii...
 • zainteresowanie różnorodnością polskiej kultury ludowej, szczególnie w odniesieniu do własnego regionu
 • kształtowanie więzi z własnym krajem, rozwijanie szacunku dla własnego państwa,
 • promowanie postawy tolerancji,
 • rozwijanie postaw otwarcia i dialogu ponad uprzedzenia i stereotypy,
 • rozwijanie współpracy między uczniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dzięki różnorodnym zajęciom uczniowie:

 • wiedzą na czym polegają procesy integracyjne w Europie,
 • dostrzegają powiązania dziejów i dorobku kultury Polski z dziejami i kulturą europejską,
 • znają symbole Polski i Unii Europejskiej oraz ich znaczenie,
 • rozumieją pojęcia małej i dużej ojczyzny oraz "Europy ojczyzn",
 • wskazują różne dziedziny polskiego dziedzictwa kulturowego, wyjaśniają znaczenie różnych dokonań w ich zakresie,
 • znają elementy polskiej kultury i sztuki ludowej, zwłaszcza zdobnictwa charakterystycznego dla własnego regionu,
 • wskazują na mapie Polskę, jej sąsiadów oraz kraje należące i wstępujące do UE,
 • rozumieją znaczenie tolerancji i poszanowania kultury każdego narodu dla zapewnienia pokojowego współżycia i rozwoju,
 • rozumieją mechanizmy powstawania stereotypów i znają sposoby ich przełamywania poprzez poznanie i dialog,
 • określają wzór osobowy współczesnego Europejczyka w odniesieniu do naszego kraju i miasta, krytycznie oceniają różne postawy,
 • formułują własne stanowisko, uwzględniają argumenty za i przeciw, dostrzegają złożoność problemu,
 • umiejętnie korzystają z pomocy nauczycieli, rodziców i innych dorosłych
 • poszukują, gromadzą, selekcjonują i przetwarzają różne materiały informacyjne i ilustracyjne dotyczące wybranych dziedzin polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • umiejętnie komunikują się w grupie,
 • współpracują nad opracowaniem i przygotowaniem prezentacji,
 • prezentują wyniki swojej pracy posługując się różnymi metodami.

ZADANIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 • KLUB EUROPEJSKI - przygotowuje wystawę poświęconą integracji europejskiej z uwzględnieniem drogi Polski do UE oraz projekt "Byliśmy już kiedyś w unii" - poświęcony uniom polsko - litewskim.
 • Klasy I - II - przygotowują w swoich pracowniach gazetki - wystawy poświęcone ojczyźnie - jej symbolom (symbole Polski i symbole UE), legendom, obrazom z przeszłości, pięknie przyrody, kulturze, sztuce, zabytkom, sławnym Polakom, regionowi, kulturze ludowej - wykorzystując pocztówki, widokówki, fotografie, przewodniki, wycinki z gazet, informacje i ilustracje z encyklopedii, Internetu i innych źródeł.
 • Świetlica - korzystając z podobnych materiałów przygotowuje wystawę poświęconą turystycznym walorom Polski - MAGICZNE MIEJSCA W MOIM KRAJU oraz galerię sztuki ludowej - wycinanki, pająki, kwiaty z bibuły
 • Zespół nauczycieli i uczniów klas IV - VI - przygotowuje przedstawienie teatralne
 • Wychowawcy klas I - II - opracowują dla swoich klas scenariusze zajęć integracyjnych poświęconych tolerancji, przełamywaniu stereotypów , integracji Polski z UE, idei integracji europejskiej. Podczas tych zajęć uczniowie przygotowują wizualną prezentację treści w postaci rysunków,wierszyków, rymowanek, haseł reklamowych, słoneczek skojarzeń które umieszczają na wcześniej przygotowanej planszy - łódce. Efektem tych zajęć będzie, poza rozwijaniem u uczniów postawy otwarcia i tolerancji, prezentacja dokonań każdej z klas podczas wystawy - "Łodzianin - Polak - Europejczyk".
 • Wychowawcy klas IV - VI - opracowują dla swoich klas scenariusze zajęć integracyjnych poświęconych tolerancji, pojęciu i przełamywaniu stereotypów, wielokulturowości współczesnych państw i społeczeństw - także Polski, Łodzi w przeszłości i dziś- , budowaniu właściwych wzorców w oparciu o krytyczną ocenę różnych zachowań, promowaniu idei integracji europejskiej. Podczas tych zajęć uczniowie przygotowują wizualną prezentację treści w postaci wierszyków, rymowanek, haseł reklamowych, słoneczek skojarzeń, rebusów, komiksów, które umieszczają na wcześniej przygotowanej planszy - łódce. Efektem tych zajęć będzie, poza rozwijaniem u uczniów postawy otwarcia i tolerancji,prezentacja dokonań każdej z klas podczas wystawy

Łodzianin - Polak - Europejczyk

 • Uczniowie klas III - po wylosowaniu jednego spośród największych polskich miast: Warszawa, Kraków, Gdańsk,,Łódź
  • opracowują projekt prezentacji wylosowanego miasta - jego symboli, zabytków, elementów historii i legendy, tradycji, ciekawostek turystycznych, regionu w którym leży, środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz sławnych ludzi z nim związanych,
  • przygotowują miejsce prezentacji , którym będzie pracownia
  • zbierają materiały informacyjne i ilustracyjne z różnych źródeł i opracowują je pod opieka nauczyciela,
  • przygotowują prezentację w różnych formach: plakatów, wizualizacji, wystawy rysunków, makiet, galerii fotografii, folderów.
  • wyłaniają grupę przewodników po swoim mieście, która będzie oprowadzać zwiedzających i opowiadać o nim.
 • Wybrani uczniowie z klas VI - uczestniczą w zajęciach poświęconych integracji europejskiej w Instytucie Europejskim - 26 lutego , godz. 10 - 11
 • Uczniowie klas IV - VI - po wylosowaniu jednego spośród obszarów polskiego dziedzictwa kulturowego:
  • Architektura, zabytki IV a
  • Sztuka - rzeźba, malarstwo VI b
  • Literatura V c
  • Muzyka VI d
  • Teatr i kino IV c
  • Nauka IV b
  • Tradycje i obyczaje - dom polski, rok polski V d
  • Kuchnia polska, kuchnie regionalne IV d
  • Sport V a
  • Krajobrazy i piękno przyrody VI a
  • Polskie dzieje - obrazy z przeszłości V b
  • Warto zwiedzić czyli magiczne miejsca w Polsce VI c
  • zapoznają się z zadaniami dla uczniów wynikającymi z projektu Dnia Polski w Europie
  • opracowują projekt prezentacji wylosowanej dziedziny, miejscem prezentacji będzie pracownia
  • dzielą się zadaniami
  • wyszukują, gromadzą, selekcjonują i opracowują materiały informacyjne i ilustracyjne z różnych źródeł
  • przygotowują prezentację w różnych formach: plakatów, wizualizacji, wystawy rysunków, makiet, folderów, galerii fotograficznej.
  • wyłaniają grupę przewodników po swoim obszarze, która będzie oprowadzać zwiedzających i opowiadać o nim.
  • zgłaszają solistów bądź 2 -4 osobowe zespoły, które będą reprezentować klasę podczas festiwalu piosenki i tańca ludowego POL - FOLK - 2004 Wykonawcy w porozumieniu z klasą, wybierają do wykonania jedną piosenkę lub taniec ludowy z wybranego regionu Polski,
  • wykonują wybrany element sztuki ludowej - zdobnictwa charakterystyczny dla regionu łódzkiego w oparciu o wyszukane wzory - wycinanka, haft, rysunek, zazdroska, kwiaty, pająk, ceramika, rzeźba
  • zgłaszają osoby chętne do udziału w indywidualnym konkursie wiedzy o Polsce i jej integracji z UE, który odbędzie się 19 Kwietnia 2004 r., uczniowie biorący udział w konkursie i zwycięzcy zdobywają punkty dla swojej klasy dodatkowe punkty. Indywidualni zwycięzcy dostają dyplomy.
  • zgłaszają osoby chętne do wzięcia udziału w przedstawieniu teatralnym o bohaterach polskich książek i legend, uczniowie biorący udział w przedstawieniu zdobywają dodatkowe punkty dla klasy,
  • wykonują indywidualne bądź grupowe prace plastyczne na poniższe tematy ( do wyboru):
   Moja Polska
   Logo szkoły
   Nasza przyszłość.

   Uczniowie danej klasy mogą wykonać prace na dowolną liczbę tematów, każda z prac (1-3) będzie oceniana i punktowana. Punkty zdobywa klasa. Każda klasa otrzymuje przygotowaną wyciętą z kartonu łódkę do zajęć integracyjnych i końcowej prezentacji "Łodzianin - Polak - Europejczyk". Pozostałe materiały klasa przygotowuje sobie sama.
   Uwaga! Starajcie się jak najstaranniej i najciekawiej przygotować swoje prezentacje. Każda z nich punktowana będzie przez specjalna komisję, a klasa która uzyska najwięcej punktów zdobędzie


  Puchar Dyrektora SP 45 - EUROKLASA

  MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

  • Prezentacja wylosowanych przez klasy obszarów polskiego dziedzictwa kulturowego -pracownie
  • Wystawa sztuki ludowej - czytelnia i świetlica.
  • Festiwal polskiej piosenki i tańca ludowego POL - FOLK - 2004 - jadalnia.
  • Przedstawienie teatralne- duża sala gimnastyczna
  • Wystawa poświęcona integracji europejskiej z uwzględnieniem drogi Polski do UE oraz projekt "Byliśmy już kiedyś w unii" - poświęcony uniom polsko - litewskim - hol I piętra.
  • Zajęcia z wychowawcami - w klasach.
  • Zajęcia poświęcone integracji europejskiej dla klas VI - Instytut Europejski
  • Konkurs wiedzy o Polsce i jej integracji z UE - sala nr 18 - 19 kwietnia 2004 r.
  • Wystawa prac uczniowskich promujących postawę tolerancji i otwarcia "Łodzianin - Polak - Europejczyk" - hol na parterze.
  • Podsumowanie projektu, rozdanie nagród - hol na parterze.

  TERMINY

  REALIZACJA PROJEKTU - 17 LUTEGO - 22 kwietnia 2004 R.

  FINAŁU IMPREZY - 22 kwietnia 2004 R.

  FORMY REALIZACJI

  • Wystawa poświęcona integracji europejskiej z uwzględnieniem drogi Polski do UE oraz projekt "Byliśmy już kiedyś w unii" - poświęcony uniom polsko - litewskim.
  • Konkurs wiedzy o Polsce i jej integracji z UE.
  • Festiwal polskiej piosenki i tańca ludowego.
  • Przedstawienie teatralne o bohaterach polskich książek i legend.
  • Prezentacje wybranych obszarów polskiego dziedzictwa kulturowego oraz miast Polski:
   • Architektura, zabytki
   • Sztuka - rzeźba, malarstwo
   • Literatura
   • Muzyka
   • Teatr i kino
   • Nauka
   • Tradycje i obyczaje - dom polski, rok polski
   • Kuchnia polska, kuchnie regionalne
   • Sport
   • Krajobrazy i piękno przyrody
   • Polskie dzieje - obrazy z przeszłości
   • Warto zwiedzić czyli magiczne miejsca w Polsce
    • Warszawa
    • Kraków
    • Gdańsk
    • Łódź
  • Wystawa - galeria sztuki ludowej
  • Gazetki - wystawy poświęcone Polsce w klasach I - II i świetlicy
  • Spotkania wychowawców z uczniami - praca w grupach zadaniowych nad realizowaniem projektu
  • Zajęcia o integracji europejskiej w Instytucie Europejskim
  • Zajęcia edukacyjne dla klas I - III "Polska w Europie"
  • Zajęcia integracyjne dla klas I- VI przygotowane przez wychowawców na temat tolerancji i otwarcia. Wykonanie wizualnej formy prezentacji.
  • Wystawa prac uczniowskich promujących postawę tolerancji "Łodzianin - Polak - Europejczyk"

  ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ PROJEKTU

  • Koordynacja realizacji projektu - p. Ozimek
  • Przedstawienie teatralne - p. Zielińska, p. Bienias
  • Festiwal polskich piosenek i tańców ludowych - p. Ludwisiak
  • Konkurs wiedzy o Polsce i jej integracji z UE - p. Ozimek
  • Wystawa sztuki ludowej - p. Holak - Kumycz
  • Prezentacje wybranych obszarów polskiego dorobku kulturowego - wychowawcy klas III- VI.
  • Gazetki - wystawy o ojczyźnie w klasach I - II - wychowawcy.
  • Wystawa o walorach turystycznych Polski (świetlica) - p. Kowalczyk
  • Galeria sztuki ludowej w świetlicy - p. Barańska, p. Regulska
  • Zajęcia integracyjne o tolerancji dla klas I - VI - wychowawcy.
  • Dekoracje - p. Ozimek, p. Janicki, p. Bienias, p. Zielińska
  • Dyplomy - p. Ozimek
  • Organizacja dnia - p. wicedyr. Błaszczyk,

  REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ PROJEKTU

  Dzień Europejski w SP 45 - Dzień Polski - "Polska i Polacy w integrującej się Europie"

  22 kwietnia 2004 r.

  • W skład komisji wchodzą przedstawiciele , Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego.
  • Każda klasa biorąca udział w realizacji projektu jest oceniana i może otrzymać od 1 do 5 punktów.
  • Ocenie podlegają elementy projektu:
   • prezentacja wylosowanego obszaru polskiego dorobku kulturowego,
   • wykonanie projektu plastycznego :Moja Polska, Logo szkoły/Łodzi w Europie, Nasza przyszłość
   • wykonanie elementu sztuki ludowej regionu łódzkiego,
   • udział w festiwalu piosenki ludowej,
   • udział w przedstawieniu lub przygotowanie elementów jego scenografii,
  • Wśród kryteriów oceniania i przyznawania punktów najważniejsze są:
   • zgodność z tematem
   • pomysłowość, kreatywność w realizacji projektu
   • estetyka wykonania i ciekawa forma prezentacji
  • Zwycięzcy konkursu wiedzy o Unii Europejskiej zdobywają dla swojej klasy dodatkowe punkty - od 1 do 5 ( I miejsce 5 p, II 4 p, III 3p, IV 2p, V 1p).Dodatkowo każda klasa otrzymuje 1 punkt za uczestnictwo co najmniej jednego jej ucznia w konkursie .
  • Klasa, która uzbiera najwięcej punktów zdobywa
Ilość odsłon: 5279 Ostatnio zmieniany: 07-11-2022
Scroll to top