04-06-2020

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

Napisała:

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W ŁODZI

W SPRAWIE EGZAMINU KLAS ÓSMYCH

 1. W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Każdego dnia  egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

16 czerwca  - egzamin z języka polskiego  - 120 minut

17 czerwca- egzamin z matematyki - 100 minut

18 czerwca -  języka obcego, który będzie trwał 90 minut

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym,  co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Zdający nie może przyjść na egzamin,  jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta  kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Obowiązuje strój galowy.
 3. Zdających obowiązuje :
 • zakrywanie ust i nosa (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą) do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną.
 • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi .
 • niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).
 • zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
 1. Uczniowie, którzy spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
 2. Szkoła nie zapewnia uczniom Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.   Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym powinna stać na podłodze, aby zapobiec zalaniu materiałów egzaminacyjnych.
 3. Informacje na temat godziny przyjścia uczniów do szkoły oraz sal, w których uczniowie przystąpią do egzaminu zostaną przekazane poprzez wiadomość w dzienniku Librus  na tydzień przed egzamniem.
 4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację.
 5. Należy przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych, ścieralnych), a dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki linijkę.  Szkoła nie zapewnia  zapasowych przyborów.  Zdających obowiązuje zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.
 6. Zdający nie może posiadać zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, kalkulatora, zegarka, maskotek.
 7. Uczniowie pod opieką nauczyciela udają się do wyznaczonej sali zachowując między sobą przynajmniej 1,5 metra odstępu.  Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście,   a przewodniczący zespołu nadzorującego lub jego członek losuje dla poszczególnych uczniów numery stolików, przy których będą pracować.
 8. Uczniowie po otrzymaniu arkuszy sprawdzają ich kompletność, zapoznają się z instrukcją, w wyznaczonych miejscach wpisują kod ucznia i numer PESEL oraz naklejają otrzymane naklejki.
 9. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela, pracuje samodzielnie (nie zadaje pytań, nie porozumiewa się, nie opuszcza sali).
 10. Uczeń, który zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym i chce go oddać, zamyka go, odkłada na brzeg stolika i podnosi rękę.
 11. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 12. Uczniowie z dostosowaniami nie mają obowiązku przenosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 13. Uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi otrzymują po upływie czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 14. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.
 15. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 31 lipca 2020 r.
 16. Dodatkowe terminy egzaminów to 7, 8, 9 lipca 2020 r.
 17. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,
 • lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty.

 

Łódź, 2 czerwca 2020 r.

Ilość odsłon: 129 Ostatnio zmieniany: 30-06-2020
Scroll to top