23-05-2022

Komunikat Dyrektora SP 45 w Łodzi w sprawie egzaminu klas VIIII

Napisała:

1. W dniach 24, 25 i 26 maja 2022 odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30.

2. Każdego dnia egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

24 maja - egzamin z języka polskiego - 120 minut

25 maja- egzamin z matematyki - 100 minut

26 maja - języka obcego, który będzie trwał 90 minut

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

3. Dodatkowe terminy egzaminów to 13,14,15 czerwca 2022 r.

4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

̶ z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,

̶ lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty.

5. Obowiązuje strój galowy.

6. Uczniowie, którzy spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

7. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację.

8. Należy przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych, ścieralnych), a dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki linijkę. Zdających obowiązuje zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.

9. Zdający nie może posiadać zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, kalkulatora, zegarka, maskotek.

10. Szkoła zapewnia małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym powinna stać na podłodze, aby zapobiec zalaniu materiałów egzaminacyjnych.

11. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub jego członek losuje dla poszczególnych uczniów numery stolików, przy których będą pracować.

12. Uczeń po otrzymaniu arkusza sprawdza ich kompletność, zapoznaje się z instrukcją, w wyznaczonych miejscach wpisuje kod ucznia i numer PESEL oraz nakleja otrzymane naklejki.

13. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela, pracuje samodzielnie (nie zadaje pytań, nie porozumiewa się, nie opuszcza sali).

14. Uczeń, który zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym i chce go oddać, zamyka go, odkłada na brzeg stolika i podnosi rękę.

15. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

16. Uczniowie z dostosowaniami nie mają obowiązku przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

17. Uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi otrzymują po upływie czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

18. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

19. Ogłoszenie wyników 1 lipca. Wydanie przez szkołę zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 8 lipca 2022 r.

Ilość odsłon: 80
Scroll to top