17-05-2019

Nabór uczniów na bezpłatne kolonie dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego

Napisał:

Łódzki Kurator Oświaty w roku 2019 jest organizatorem 14-dniowych bezpłatnych kolonii letnich dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych. Kolonie będą miały miejsce na terenie kraju, w terminie od 22 czerwca do 31 sierpnia br.

Kwalifikacja dzieci powinna być prowadzona w oparciu o rozeznaną przez szkołę sytuację materialną dziecka, zgodnie z art. 92b, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), z uwzględnieniem opinii pedagoga szkolnego i ośrodka pomocy rodzinie.

W pierwszej kolejności typowane są:

  • dzieci objęte pieczą zastępczą,
  • dzieci pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
    • dzieci z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
    • samotnie wychowywane, w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5, ust. 1 (674,00 zł) lub 2 (764,00 zł) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.). Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika, wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

  • z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Wniosek do pobrania u pedagoga szkolnego. Zwrot wypełnionych wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja br.

Ilość odsłon: 406 Ostatnio zmieniany: 17-05-2019

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LUTY 2020

Scroll to top