Minister Edukacji Narodowej wprowadził też nowe zasady funkcjonowania szkół. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne 

 1. Podstawowym dla całej szkoły narzędziem i drogą komunikacji z wychowawcą
  i wszystkimi nauczycielami pozostaje dziennik elektroniczny Librus.
 2. Pracujemy według zmienionego planu lekcji. Plan dostępny na stronie internetowej SP45
 3. Wychowawca przesyłać będzie w dzienniku Librus plan pracy ucznia najpóźniej do godz. 8 danego dnia. 
 4. Plan pracy na dany dzień obejmować będzie lekcje on-line oraz lekcje samodzielnej pracy ucznia na podstawie i materiałów edukacyjnych przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu. 
 5. Oczekujemy, że uczniowie pracować będą zgodnie z zaproponowanym planem
  w godzinach przedpołudniowych. W razie potrzeby wyznaczona praca samodzielna może odbywać się/ być dokończona w innym dogodnym czasie.
 6. Lekcje on-line odbywać się będą Office 365 w aplikacji Teams, na której konta mają wszyscy uczniowie i nauczyciele. Można łączyć się także za pomocą smartfonów.
 7. Codziennie rano przed pierwszą lekcją o godz. 8.45 wychowawcy sprawdzać będą obecność w czasie spotkania z klasą na Teams. Uczeń ma obowiązek zgłosić swoją gotowość do nauki. Obecność będzie też sprawdzana na lekcjach on-line.
 8. Przypadki trudności technicznych w odbiorze materiałów elektronicznych lub korzystaniu z lekcji on-line należy zgłosić wychowawcy lub do sekretariatu szkoły 42 616 01 53. 
 9. Dla uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do pracy w domu albo potrzebują pomocy będzie możliwość pracy zdalnej w szkole (sprzęt, dostęp do sieci, opieka nauczyciela). Potrzeby
  w tym zakresie należy zgłosić do wychowawcy.
 10. W czasie kształcenia zdalnego realizowana będzie podstawa programowa w oparciu
  o zmodyfikowane i dostosowane do nowych warunków programy nauczania.  
 11. O sposobie sprawdzania pracy uczniów oraz oceniania decyduje nauczyciel przedmiotu zgodnie
  z zasadami statutu szkoły.
 12. Pedagog i psycholog szkolny zapewnią pomoc, konsultacje, porady.
 13. Od 5 października zapewnia się możliwość konsultacji z nauczycielami dla uczniów i rodziców. Termin zostanie podany w następnym komunikacie. 

 

Małgorzata Zwolińska

 

 

 

23-10-2020

Office 365

Szanowni Państwo - wszyscy uczniowie naszej szkoły mają utworzone konta na Office 365. Jeżeli dzieci mają problem z zalogowaniem się doTeamsa, który jest częścią składową pakietu Office 365, proszę zwracać się do wychowawców o wygenerowanie nowego hasła. Pakiet Office 365, a co za tym idzie
i aplikacja Teams działa na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Instrukcja dołączenia do lekcji prowadzonej w aplikacji Teams

Linki z opisem dołączania do spotkania:

https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko

https://www.youtube.com/watch?v=OrNcdqigJro

https://www.youtube.com/watch?v=z-codoeoAR0&t=234s

Szanowni Państwo

 

W związku z przypadkiem zakażenia COVID, rosnącą liczą uczniów w kwarantannie po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej, uzyskaniu zgody Urzędu Miasta Łodzi
i po poinformowaniu Kuratorium Oświaty 
zawieszam stacjonarny tryb lekcji w klasach 4- 8.

Od jutra 22.10.2020 do 30.10.20 klasy 4-8 pracują w trybie zdalnym.

Podobnie jak przed wakacjami - wychowawca będzie przesyłał w Librusie do godz. 8.00 materiały oraz informacje o lekcjach zdalnych. Lekcje każdego dnia będą rozpoczynały się o godz. 9.00. 

Klasy 1-3 uczą się w szkole zgodnie z planem.

Obiady dla 1-3 będą.

Świetlica zapewnia opiekę dla zapisanych uczniów. Jeżeli są potrzeby opieki dla uczniów klas 4, proszę
o przekazanie informacji wychowawcy klasy albo do wychowaców świetlicy.

Przypominam, że 2 listopada jest dodatkowym w roku szkolnym dniem wolnym.

Do szkoły wracamy więc 3 listopada.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie konsultacje w tym miesiącu będą odbywały się one-line.

Prosimy o kontakt z nauczycielami przez LIBRUSA lub e-mail. Wszystkie adresy znajdą Państwo na stronie szkoły w zakładce: Nauczyciele: https://www.sp45lodz.pl/nauczyciele.html

Od 12 października 2020 r uczniowie klas III-VIII wchodzą do szkoły głównym wejściem 

i korzystają z szatni. Każda klasa ma wyznaczony odrębny boks.

Uczniowie klas I-II przychodzą nadal od strony boiska i zostawiają ubrania w wyznaczonym miejscu korytarza.

Przypominamy, że uczniowie z objawami infekcji nie przychodzą do szkoły!

W dniach 24 i 25 września uczniowie klas 7 uczestniczyli w egzaminie na kartę rowerową.

Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnościami jazdy na rowerze. Podczas egzaminu towarzyszyły uczniom uczucia obawy i strachu, ale jak to się mówi "strach ma wielkie oczy". Po teorii i praktyce ostatecznie dzieciaki stwierdziły - to wcale nie było takie trudne...

Teraz po odebraniu karty rowerowej uczniowie klas 7 bez problemu będą mogli jeździć po ulicach Łodzi.

Gratulujemy! :)

Najważniejsze zasady organizacyjne obowiązujące od 1 września związane z zagrożeniem COVID-19:

- klasy I - III przed rozpoczęciem lekcji wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska  jeżeli wcześniej korzystają ze świetlicy -  wchodzą wejściem głównym

- uczniowie nie zmieniają obuwia; szatnia na razie nieczynna

- przesunięcia czasu rozpoczynania lekcji służą ograniczeniom grupowaniu się uczniów, ale nie wprowadzamy dwuzmianowości

- klasy I- IV nie zmieniają sal

- klasy V-VIII przemieszczają się na zajęcia w pracowniach

- obowiązek noszenia maseczek/przyłbic  w czasie przerw ze względu na brak możliwości utrzymania dystansu

 - znaczące ograniczenia wejść dla rodziców

-  rezygnujemy ze sklepiku uczniowskiego

-  zawieszamy obiady - uwaga - inny rozkład dzwonków (krótsze przerwy obiadowe)

Najważniejsze zasady sanitarne obowiązujące uczniów i rodziców na plakatach.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w SP 45 w Łodzi

Oświadczenie rodzica

Wskazówki dla rodzica.

10 zasad dla ucznia

 UWAGA

Proszę samodzielnie zadbać o ubezpieczenie NNW swoich dzieci. Szkoła odstępuje od organizacji grupowego ubezpieczenia uczniów. 

Scroll to top